Start opmaak milieu-effectenrapport

  • 5 november 2018

Een studiebureau startte in oktober 2018, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, met de opmaak van een milieu-effectenrapport (een “project-MER”), ter voorbereiding van de aanleg van het nieuwe op- en afrittencomplex “Londerzeel Zuid”. Het rapport onderzoekt de impact van het project op mens en omgeving en gaat vooraf aan de aanvraag van de bouwvergunning (tegenwoordig de “omgevingsvergunning”). Volgens de huidige planning wordt het project-MER in het najaar van 2019 afgerond. 

 

Wat is een project-MER?
Een project-MER is een studie die de impact van een infrastructuurproject op mens en omgeving in kaart brengt. Deze studie wordt uitgevoerd naar aanleiding van de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning bij de Vlaamse overheid voor de realisatie van een project. Alvorens een omgevingsvergunning af te leveren, stelt de Vlaamse overheid specifieke randvoorwaarden op. Het kunnen aantonen van de impact van het project op de omgeving is er hier één van. Dankzij een project-MER wordt betrouwbare en relevante milieu-informatie ter beschikking gesteld van overheden en het brede publiek voor een definitieve beleidsbeslissing genomen wordt

Meer informatie over het project-MER leest u op de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. 


Wat onderzoekt een project-MER?
In een project-MER worden onder meer de effecten van het project op het omgevingsgeluid, de luchtkwaliteit, het landschap en het ecologische evenwicht in de omgeving onderzocht. In het milieueffectenrapport worden ook maatregelen voorgesteld om die effecten te milderen.

Op basis van de resultaten van het project-MER zal Wegen en Verkeer bijkomende maatregelen nemen om de impact van het project te beperken. Toch zijn er in het voorontwerp al enkele belangrijke keuzes gemaakt om van bij de start de impact te beperken. Meer informatie over deze keuzes leest u hier
 

Wat is de volgende stap?
Volgens de huidige planning zal Wegen en Verkeer een afgewerkt project-MER ontvangen in het najaar van 2019. In dit rapport wordt ook teruggekomen op de input die de omwonenden tijdens de infomomenten hebben aangedragen. Daarna legt Wegen en Verkeer dit rapport ter goedkeuring voor aan de dienst MER van de Vlaamse overheid. 

De stappen die daarop volgen zijn de opmaak van het definitieve ontwerp waarin de maatregelen die nodig zijn om de impact te beperken opgenomen zijn en de aanvraag van de omgevingsvergunning waarbij ook een openbaar onderzoek georganiseerd wordt. Meer informatie over deze stappen leest u de komende maanden op deze website.